The NIV application commentary: Galatians /

McKnight, Scot,

The NIV application commentary: Galatians / [print] Scot McKnight. - Chu ban. - Xianggang : Han yu Sheng jing xie hui you xian gong si, (c)2004. - 324 pages ; 23 cm. - Guo ji shi jing ying yong xi lie = The NIV application commentary ; 48 . - Guo ji shi jing ying yong xi lie ; 48. .

Second edition, 2013. Translation of: Galatians, by Scot McKnight; Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1995. "Zhong wen ban jing wen cai yong 'He he ben'"--Zhong wen ban xu yan.

9625133992 9789625133997


Bible.--Galatians--Commentaries.


Religion

BS2685.3.T446 2004 BS2685.3.L693.T446 2004