Kingdom theology : rethinking the Christian view on heaven /

Isaac J. Chen,

Kingdom theology : rethinking the Christian view on heaven / [print] Kingdom theology : rethinking the Christian view on heaven Isaac J. Chen. - Chu ban. - Taibei xian Xindian shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, [(c)2010. - 439 pages ; 23 cm. - Shen xue cong shu . - Shen xue cong shu. .

Includes bibliographical references.9789861981796 9861981799


Kingdom of God.
Heaven--Christianity.

BT94.K564 2010 BT94.I73.K564 2010