Developing a dynamic mission for your ministry/

Malphurs, Aubrey,

Developing a dynamic mission for your ministry/ [print] Jian li 21 shi ji jiao hui tuan dui de dong li yu fang xiang Aubrey Malphurs. - Taibei : Zhonghua fu yin shen xue yuan chu ban she, (c)2001. - 218 pages : illustrations ; 21 cm

Translation of: Developing a dynamic mission for your ministry : finding direction and making an impact as a church leader
Text in Chinese.

9570471077 9789570471076


Mission of the church.
Pastoral theology.

BV601.8.D484 2001 BV601.8.J61.D484 2001